ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

Epidemiological study protocol. 'PREJECT'

A cross-sectional epidemiological study for the therapeutic strategy and the sociodemographic and clinical characteristics of males with premature ejaculation PE in the routine clinical practice in Greece.

PRemature EJaculation projECT: PREJECT Date : 24/04/2014.

Epidemiological study protocol. 'PREJECT'

Μια διατομεακή επιδημιολογική μελέτη για τη θεραπευτική στρατηγική και τα κοινωνικοδημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των αρένων με πρόωρη εκσπερμάτωση PE στην συνήθη κλινική πρακτική στην Ελλάδα.

PRemate EJaculation preJECT: ΠΡΟΛΗΨΗ Ημερομηνία: 24/04/2014.